Disclaimer voor www.umindit.nl
Op deze pagina vindt u de disclaimer van www.umindit.nl, zoals deze beschikbaar is gesteld door UmindIT. In deze disclaimer geven wij aan onder welk voorbehoud wij de informatie op onze website aan u aanbieden.
Intellectueel eigendom
Het gebruik van de informatie op deze website is gratis zolang u deze informatie niet kopieert, verspreidt of op een andere manier gebruikt of misbruikt. U mag de informatie op deze website alleen hergebruiken volgens de regelingen van het dwingend recht. Zonder uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van UmindIT is het niet toegestaan tekst, fotomateriaal of andere materialen op deze website her te gebruiken. Het intellectueel eigendom berust bij UmindIT.
Geen garantie op juistheid
Alle via deze website verstrekte informatie is algemeen van aard. Hoewel zorgvuldig samengesteld, kan UmindIT niet instaan voor de juistheid, volledigheid en actualiteit van de geboden informatie. Beslissingen die u neemt op basis van deze informatie zijn voor uw eigen risico. De verstrekte informatie kan, zonder nadere berichtgeving, te allen tijde worden gewijzigd. UmindIT is gerechtigd de terbeschikkingstelling van de informatie op deze website te beëindigen of de toegang daartoe te beperken. Voor op de website opgenomen hyperlinks naar websites of diensten van derden kan UmindIT nimmer aansprakelijkheid aanvaarden.
Wijzigingen
Mocht deze disclaimer wijzigen, dan vindt u de meest recente versie van de disclaimer van www.umindit.nl op deze pagina.